WYBIERZ MARKĘ ZEGARKA

Regulamin

1.
Niniejszy regulamin stanowi warunki sprzedaży produktów przez przedsiębiorcę -
Firmę Brylant S.K.A. Grzegorz Szuba i Tomasz Szuba z siedzibą w Karpaczu (58-540),
przy ul. Konstytucji 3-go Maja 45A,
NIP: 6112306888,
REGON: 230842726,
tel. 753 753 302,
e-mail: [email protected],
za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: „zegarkistyle.pl”, zwanego dalej „Sklepem” na rzecz osób i podmiotów trzecich, zwanych dalej „Klientem”.
2.1
Sprzedaż produktów następuje za pomocą formularza zamówienia udostępnianego przez Sklep.
2.2
Po dokonaniu zamówienia za pośrednictwem formularza, Sklep niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, przy czym Sklep nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz prawdziwość danych osobowych i adresowych podanych przez Klienta.
2.3
Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za świadczenie ekwiwalentne Sklepu, na zasadach określonych w pkt 5. Skuteczność złożenia zamówienia uwarunkowana jest zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.
2.4
Samo złożenie zamówienia za pomocą formularza zamówienia, o którym mowa w ppkt 2.1 stanowi wyrażenie woli Klienta co do przyszłego związania się umową i kształtuje po stronie Sklepu wyłącznie obowiązki informacyjne wobec tegoż Klienta.
2.5
Świadczenie Sklepu staje się wymagalne po przyjęciu oferty Klienta lub poprzez faktyczną realizację zamówienia, a to z uwzględnieniem potwierdzenia zawarcia umowy, o którym mowa w ppkt 7.2.
2.6
W potwierdzeniu, o którym w ppkt 2.2 załączane jest dla Klientów będących konsumentami pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy oraz wzór właściwego oświadczenia.
3.1
Sklep dostarcza zakupiony produkt na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego:
a) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
- bez żadnych opłat, jeżeli wartość zakupionego produktu wynosi co najmniej zł brutto;
- za opłatą wynoszącą 15 zł (zegarki), bądź 5 zł (akcesoria do zegarków), jeżeli wartość zakupionego produktu nie przekracza zł brutto;
b) poza terenem Rzeczpospolitej za opłatą odpowiadającą kosztom dostawy do danego kraju, o wysokości której Klient jest informowany w potwierdzeniu zamówienia.
3.2
Dostawa, z zastrzeżeniem ppkt 3.3 jest realizowana w terminie:
a) 24 – 48 godzin (z wyłączeniem dni wolnych) dla Zamówień z płatnością za pobraniem, licząc od godziny 09:00 następnego dnia roboczego po dniu uznania środków na rachunku bankowym Sklepu;
b) 24 - 48 godzin (z wyłączeniem dni wolnych) dla pozostałych Zamówień, licząc od godziny 09:30 następnego dnia roboczego po dniu uznania środków na rachunku bankowym Sklepu;
3.3
Zamówienia obejmujące produkt z grawerowaniem realizowane są po wykonaniu najbliższego grawerowania, które Sklep wykonuje tylko w każdy poniedziałek i środę z wyłączeniem dni wolnych. Termin dostawy poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej uzgadniany jest indywidualnie.
3.4
Dla akcesoriów do zegarków o wartości nie przekraczającej 75 zł, czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych po dniu uznania wpłaty ceny na rachunku bankowym Sklepu.
3.5
Za dni robocze uznaje się każdorazowy okres od poniedziałku o godzinie 09:30 do piątku o godzinie 17:00, w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4.1
Po złożeniu zamówienia płatność może zostać dokonana:
a) za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
b) gotówką przy odbiorze osobistym;
c) przelewem tradycyjnym;

Dane do przelewu:

Firma Brylant S.K.A. Grzegorz i Tomasz Szuba
ul. Konstytucji 3-go Maja 45A
58-540 Karpacz
Alior Bank S.A. nr: 20 2490 0005 0000 4600 7311 8375

d) w formie płatności elektronicznej i płatności kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem serwisu PayU.pl, Dotpay.pl PayPal.com, z zastrzeżeniem, że dla wybranych produktów te sposoby płatności lub wybranie ich może być niedostępne;
e) w systemie ratalnym, oferowanym przez instytucję finansową wskazaną przy prezentacji każdego produktu, na warunkach umowy pomiędzy Klientem a tą instytucją finansową.
4.2
Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki nie są dostępne dla zamówień na produkty przygotowane według zindywidualizowanych potrzeb Klienta (np. z opcją grawerowania).
5.1
Sprzedawane produkty są nowe i wolne od wad.
5.2
W razie stwierdzenia przez Klienta wady w zakupionym towarze, jej zgłoszenia można dokonać telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.
5.3
Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien produkt niezwłocznie przesłać na adres Sklepu z zachowaniem należytej staranności w zabezpieczeniu produktu.
5.4
Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania.
5.5
Przy zgłoszeniu wady Klient winien określić, czy korzysta z gwarancji (jeśli została udzielona na dany produkt), przy czym tylko wybrane produkty opatrzone są gwarancją dystrybutora na warunkach określonych przy prezentacji każdego produktu, a roszczenia z tytułu gwarancji przysługują Klientowi niezależnie od roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
5.6
W razie uwzględnienia istnienia wady Sklep produkt wadliwy produkt wymieni na wolny od wad lub wadę usunie według żądania Klienta, chyba że spełnienie sposobu określonego przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernych kosztów.
6.1.
W przypadku zamówienia przekraczającego zasoby magazynowe Sklepu lub zdolność Sklepu do jednorazowej realizacji zamówienia zasady płatności oraz dostawy będą indywidualnie uzgadniane z Klientem. Brak możliwości jednak realizacji zamówienia przez Sklep w terminach określonych w pkt 2 i 3, uprawnia Klienta do odstąpienia od umowy, jeżeli oferta została przez Sklep już przyjęta.
6.2.
W razie zajścia wypadku opisanego w pkt 6.1 Sklep może spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu, informując Klienta o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu.
7.1
Porozumiewanie się z Klientem w trakcie realizacji umowy odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem ppkt 7.2.
7.2
Wraz z produktem Sklep dostarcza Klientowi dowód zakupu (paragon fiskalny lub fakturę VAT) w formie papierowej, który stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.
8.1
Cena każdego produktu wraz ze wszystkimi podatkami (w tym podatkiem VAT) oraz ceną dostawy, w zależności od wybranej opcji, jest podawana w złotych polskich i prezentowana przy sprzedawanym produkcie.
8.2
Podana cena dotyczy jednej sztuki produktu i obowiązuje do wyczerpania zapasów magazynowych Sklepu dla danego produktu. O wyczerpaniu zapasów i niemożności realizacji zamówienia po cenie widniejącej przy produkcie Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta.
8.3
Zawierając umowę Klient wyraża zgodę na udzielenie mu istotnych informacji o treści umowy w formie elektronicznego potwierdzenia złożenia zamówienia wysłanego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta w formularzu zamówienia.
9.
Obowiązek Klienta zapłaty i odebrania zamówionego towaru, niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy, istnieje co najmniej od złożenia zamówienia do dokonania płatności z wyłączeniem dostawy za pobraniem, dla której powstaje on od próby pierwszej doręczenia.
10.1
Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 100 dni od dostarczenia produktu. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy wraz z możliwością przesłania informacji drogą elektroniczną przesyłane jest wraz z potwierdzeniem zamówienia.
10.2
Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 12.1 nie przysługuje w przypadku zakupu produktu przygotowanego według zindywidualizowanych potrzeb i zamówienia Klienta (np. produkt z opcją grawerowania).
11.
Treści oraz zdjęcia prezentowane w Sklepie pod adresem „zegarkistyle.pl” stanowią własność przemysłową przedsiębiorcy oraz chronione są prawem autorskim.
12.
Przedmioty prezentowane w Sklepie oraz informacje tam zamieszczone, w tym opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i należy je oceniać według daty złożenia zamówienia.
13.
Sklep jest administratorem danych osobowych udzielonych w związku z realizacją umowy (nawet w razie odstąpienia od niej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Sklep ma prawo do wglądu w ich treść oraz ich aktualizacji i poprawiania.
14.
Klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń. Klient będący konsumentem zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu związanego ze sprzedanych produktem lub też do zwrócić się z wnioskiem o podjęcie mediacji. Klient może także uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie realizacji zawartej umowy u właściwego rzecznika praw konsumentów.
15.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy przez konsumentów


 
1.
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 100 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 100 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
3.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Firmę Brylant S.K.A. Grzegorz Szuba i Tomasz Szuba Brylant z siedzibą w Karpaczu (58-540), przy ul. Konstytucji 3-go Maja 45A, NIP: 6112306888, REGON: 230842726, tel. 753 753 302, e-mail: [email protected] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
4.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
5.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy:
6.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.
Proszę odesłać lub przekazać Nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
8.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
9.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.